Shutterstock

Sumererne opfandt det funktionelle hjem

Civilisationens vugge stod i sumerernes rige, hvor også historiens første byer opstod. Sumerernes praktiske og funktionelle boliger afspejlede det avancerede kulturfolks opfindsomhed og nytænkning.

Omkring 4500 f.Kr. bosatte mennesker sig i den sydlige del af det frugtbare område mellem floderne Eufrat og Tigris i nutidens Irak. På få århundreder udviklede befolkningen, sumererne, fundamentet til vor tids civilisation.

Afgørende var sumerernes udvikling af byer og boligbyggeri.

Byggeriet blev muligt, da sumererne effektiviserede landbruget, bl.a. ved at opfinde ploven – et skelsættende gennembrud.

Den øgede produktivitet gjorde det muligt at brødføde flere mennesker, som kunne beskæftige sig med andet end dyrkning af marker, fx handel og håndværk. Fagfolkene samlede sig som de første i historien i byer.

Sumerernes største by, Uruk, husede i storhedstiden omkring 3200 f.Kr. i omegnen af 60.000 mennesker. Byggeriet var ligesom landbrugets udvikling præget af effektivitet og opfindsomhed.

VIDEO: Sådan boede sumererne

Manglen på træ gjorde sumererne til eksperter i at bygge huse af siv og ler. Boligen dannede en praktisk ramme om den sumeriske storfamilies dagligliv.

Sumererne formede murstenene af ler, da træ og sten var en mangelvare. Processen satte de i system, så stenene kunne masseproduceres. Det samme gjaldt bl.a. klæde og keramik.

I byerne udviklede kulturen sig yderligere.

Sumererne stod både bag historiens første skriftsprog, kileskriften, samt udviklingen af grundlæggende matematiske principper.

Kulturen trivedes indtil ca. 2000 f.Kr. Da overtog babylonierne området – samt deres forgængeres imponerende landvindinger.