Orf3us & Sergey Bond
Ringborg

Vikingernes ringborge blev forladt efter få år

Harald Blåtands borge var en ingeniørmæssig kraftpræstation, som krævede vikingernes bedste matematiske hjerner og tusindvis af arbejdere. De holdt riget sammen, men stod pludselig tomme efter få år.

Fem steder i Danmark vidner spor i jorden om gigantiske bygningsværker rejst i årene omkring 980. Efter datidens målestok har anlæggene været gigantiske ringborge, som Harald Blåtand lod opføre. Den største af borgene, Aggersborg i Nordjylland, målte 240 meter i diameter og har i 900-tallet stået som et knugende monument over kongens magt.

Arkæologiske undersøgelser viser, at borgene har været bygget efter stramme matematiske principper med portene anbragt med ekstrem præcision ud for de fire verdenshjørner, med voldene bygget efter avancerede ingeniørprincipper og med solide og snorlige gader belagt med egeplanker.

I dag er kun meget lidt tilbage af de oprindelige ringborge, som ikke nævnes i nogen skriftlige kilder. Derfor er arbejdet med at stykke borgenes fortid og formål sammen udfordrende, og først i de senere år har arkæologer formået at komme sandheden om vikingernes ringborge en smule nærmere. Hvem byggede anlæggene, hvad skulle de bruges til, hvordan blev de opført, og hvorfor de blev forladt, få år efter at de blev bygget, lyder de spørgsmål, forskerne prøver at besvare.

Til at opklare mysteriet har arkæologerne kun spor efter palisader, huse og gader og 1.000 år gamle træstykker til rådighed. Gennem nidkære undersøgelser af resterne forsøger eksperterne at fortælle ringborgenes historie. Nogle svar findes knap fem år inden byggeriet blev beordret igangsat.

Trelleborg

Trelleborg på Sjælland blev udgravet i 1934-42 og var den første identificerede ringborg i Danmark.

© Ajepbah

Tyskerne erobrer Dannevirke

I 974 angreb en hær fra Det Tysk-Romerske Rige den danske forsvarsvold Dannevirke. Kilder fortæller, at kriger efter kriger væltede ind over volden. Med pile, økser og sværd blev de danske vikinger slagtet, mens de desperat forsøgte at forsvare fæstningsværket Dannevirke. Luften genlød af skrig og suk fra mænd, der med dræbende slag fra tysk-romerne blev ekspederet til Valhalla.

Pøle af blod sivede langsomt ned i tørven, som kong Harald Blåtand omhyggeligt – men forgæves – havde fået forstærket volden med. Dannevirke blev løbet over ende af fjenden, og Det Tysk-Romerske Rige besatte den vigtige handelsby Hedeby og krævede en enorm krigsskadeerstatning, som truede med at sende det danske rige ud i forarmelse.

I 974 var Harald Blåtand konge i Danmark. Mens hans far, Gorm den Gamle, formentlig kun havde hersket over det jyske landområde, var Harald beviseligt konge over det, vi i dag kender som Danmark, og tillige dele af Sverige og Norge. Ligesom faderen havde Harald blik for både krig og politik og var tidligt blevet inddraget i Gorms regeringsførelse. Og da den gamle konge døde i 958, tydede alt på, at kongesønnen ville blive en dygtig regent.

Harald Blåtand figur

Harald Blåtand blev ifølge de samtidige krønikker døbt af munken Poppo omkring år 963.

© Sven Rosborn

Danmark var en krudttønde

Harald arvede imidlertid ikke kun Gorms titel, men også hans politiske problemer. Nok havde Gorm været konge, men hans position var ikke så etableret, som titlen antyder. I 900-tallet var en konge blot en ledende stormand, der af de andre stormænd blev betragtet som “først blandt ligemænd”. Kongeværdigheden blev ikke automatisk nedarvet, så Haralds magt var ingen selvfølge – han måtte kæmpe for den. Overalt i det danske rige lurede fjendtlighed, og ethvert fejltrin kunne resultere i kongens fald.

Som om de interne konflikter ikke var nok, arvede Harald også truslen fra syd, hvor først germanske stammer og senere Det Tysk-Romerske Rige lå på lur. For at stække den stærke nabo – som kunne tænkes at angribe de hedenske danskere under påskud af et kristent korstog – konverterede Harald til kristendommen. Alligevel drog han på erobringstogt syd for grænsen, og efter et fejlslagent felttog blev Harald sendt i defensiven, og Dannevirke indtaget. Nederlaget ved Dannevirke i år 974 sendte Harald Blåtand ud i en dyb krise. Han vidste, at en konge, der ikke kunne forsvare sit land og sit omdømme, sad usikkert på tronen.

Haralds far, Gorm den Gamle, havde oprindeligt været en af rigets stormænd, men havde efter en karriere som rådgiver for den engelske konge tilkæmpet sig titlen som Danmarks første konge.

Men det hele var forgæves. I 974 stod Harald med et Dannevirke, der var rendt over ende, og et ulmende oprør blandt Danmarks stormænd, som mente, at Harald ganske enkelt var for svag til at lede riget og havde tilranet sig en magt, han ikke havde krav på. Kongen måtte handle straks, hvis ikke tronen skulle glide ham af hænde. For at demonstrere sin magt og sit vælde kastede han sig ud i et projekt, som skulle styrke ham militært og kvæle ethvert opløb til oprør: Harald begyndte at befæste Danmark med gigantiske ringborge, hvis lige aldrig var set før i Skandinavien.

Thyra Daneblod

Historikeren Saxo Grammaticus skrev, at Thyra Daneblod stod for opførslen af Dannevirke. Undersøgelser har dog vist at forsvarsværket blev påbegyndt allerede omkring 400 e.Kr. og ikke blev udbygget i hendes levetid.

© Louis Moe

Fra 400 til 2018: Dannevirke skulle forsvare vikingelandet

Mens vikingeborgene sikrede magten indadtil, havde danskerne opført en enorm vold, der skulle beskytte riget mod fjender sydfra. Dannevirke viste sig forsvarsløs og blev indtaget af alt fra saksere til nazister.

Ingen kilder nævner borgene

Ingen af de danske ringborge er omtalt i samtidige kilder. Historikernes viden om de unikke forsvars-værker bygger derfor primært på arkæologiske udgravninger. Datering af træstykker fundet under udgravninger viser, at borgene blev bygget af træ, der blev fældet omkring år 980. Årstallet er fundet ved hjælp af dendrokronologi – det vil helt enkelt sige: Ved at tælle årringe i træ.

Selvom konceptet er simpelt, er teknikken en af de allerbedste og mest præcise redskaber til at datere fund. Tidligere kunne metoden primært fortælle om et træs alder, da det blev fældet.

Viking bemander ringborg

500-800 krigere af høj stand bemandede hver ringborg.

© Shutterstock

Men fordi årringene viser, hvor meget træet har vokset i et specifikt år, har forskere i dag kunnet udforme en ret præcis facitliste til at aldersbestemme årringene efter. Barske vintre sætter aftryk. Det samme gør store begivenheder som vulkanudbrud m.m. I dag eksisterer der en global “profil” for årringe i træ, så forskerne ret præcist kan datere træ ved at kigge på årringene bredde og form. Sammenholdt med kulstof 14-analyser kan arkæologerne derfor datere begyndelsen af byggeriet med ret stor nøjagtighed til omkring år 980.

Borgenes funktion er straks sværere at forklare. Placeringen af anlæggene har dog har givet historikerne et fingerpeg om hensigten bag byggeriet. Alle borge ligger inde i landet – langt væk fra kysten – forholdsvist langt fra landegrænserne og fordelt rundt i hele landet.

Viking sparker

Vikingekrigerne trænede taktik, teknik og angrebsformationer som fx skjoldmuren.

© Gerry Embleton

Placeringen vurderer historikere som tegn på, at borgene ikke skulle fungere som et forsvarsværk som fx Dannevirke og holde ydre fjender væk. Mere sandsynligt har borgens funktion været at vise styrke indadtil og fungere som militære støttepunkter for Harald Blåtand, når han skulle forsvare sig mod oprørske danske stormænd.

At borgene i datiden har været skræmmende bastioner for enhver rebelsk stormand, er forskerne ikke i tvivl om. Hver eneste borgs byggegrund blev valgt med stor omhu, så borgene var lette at beskytte mod angreb. Tre borge lå i ågafler – steder, hvor to vandløb mødes – hvilket gav beskyttelse fra tre sider. Den eneste borg, som ikke lå i en ågaffel, var så svær at sejle ind til, at det nærmest var umuligt at angribe borgen fra søvejen.

På samme måde var farvandene, som ledte op til borgene, så smalle, at skibe ikke kunne angribe i formation, men måtte sejle i en lang række – en sårbar position for en flåde. Uanset om angrebet kom fra land eller vand, havde spejderne på borgene god udsigt og kunne holde øje med, hvad der skete omkring dem, og indkalde forstærkninger. Med andre ord levede borgene op til deres formål straks fra begyndelsen.

Ringborg

Trelleborg blev bygget med en imponerende præcision, som understreger det store arbejde, der lå i opførslen.

© Claus Lunau

Rundborgen var et matematisk vidunder

Harald Blåtands borge blev bygget med ekstrem præcision og afslører, at vikingerne mestrede matematik og byggekunst på et langt højere niveau, end eftertiden har tilskrevet dem.

Ringborge i alle landsdele skulle konsolidere den danske vikingekonges magt. Den bedst bevarede, Trelleborg, ligger ved Slagelse. Ved at analysere stolpehuller og andre spor i jorden har arkæologerne konkluderet, at vikingeborgene blev bygget efter strenge geometriske principper.

De fire porte åbner præcist mod de fire verdenshjørner, og to plankebelagte veje mødes i et vinkelret kryds i borgens midte. Volde, voldgrave og huse er ligeledes placeret symmetrisk med udgangspunkt i borgens centrum, og præcisionen i byggeriet afslører, at der er brugt en fast målestok. Førhen troede arkæologerne, at vikingerne benyttede en forkortet udgave af den romerske alen, men nyere undersøgelser har peget på, at borgens dimensioner følger sin helt egen målestok, kaldet en “trelleborg-alen” på 49,3 cm.

Volden var 17 meter bred

Udgravninger viser, at Trelleborgs ikke var omgivet af murer, men en vold på 180 meter i diameter. Volden kan have været helt op til fem meter høj og 17 meter bred. Den bestod af jord, som var blevet forstærket af træ og sten.

Claus Lunau

Portene vender præcist imod verdenshjørnerne

Borgens fire porte vender mod de fire verdenshjørner. Forskere mener, at inspirationen stammer fra datidens hjulkort. De fremstillede verden som cirkelrund og delt af fire floder, som krydsede hinanden i verdens midtpunkt.

Claus Lunau

Langhuse blev bygget i blokke

De fire karréer med hver fire huse er placeret symmetrisk og danner kvadrater. Dermed rummede den typiske ringborg 16 langhuse, hver af dem var bolig for flere familier.

Claus Lunau

Veje af træ var ringborgens livsnerve

I borgens centrum krydser to veje hinanden, mens en tredje vej løber langs voldens inderside. Vejene er solidt udført og består tykke bjælker, som er tre meter lange og lagt på tværs.

Claus Lunau

Borgen var perfekt opdelt

De to veje deler Trelleborg i fire dele, der hver svarer til 90° af voldens cirkel. Inddelingen gjorde det let at bevæge sig rundt i borgen, som mindede om en militærlejr.

Claus Lunau

Trelleborg lagde Sjælland bar

Efter beslutningen om at opføre ringborgene og valget af den perfekte lokation begyndte arbejdet med at bygge de enorme fæstningsværker. Godt nok blev borgene primært opført af jord og træ, men arkæologiske udgravninger viser, at Haralds imponerende borge lagde beslag på enorme ressourcer og pressede vikingernes teknologiske kunnen til det alleryderste.

Fx krævede byggeriet af Trelleborg nær Slagelse så enorme mængder af tømmer, at vikingerne – ifølge forskere tilknyttet Trelleborg – måtte fælde halvdelen af al egeskov på Sjælland for at bygge borgen.

På praktisk vis blev fæstningerne derfor placeret i umiddelbar nærhed af store skove, som kunne sikre leverancerne af træ til det omfattende byggeri.

Ringborg hammer

Smeden der skabte blade til bl.a. sværd og økser, blev anset for at være tæt på guderne og nød høj status blandt vikingerne.

© Shutterstock

Hvem der stod for det daglige byggearbejde, ved historikerne ikke, men nogle forskere mener, at en forklaring gemmer sig i ellers meningsløse passager i gamle overleveringer.

Fx fortæller Sven Aggesen, en krønikeskriver fra 1100-tallet, at kongen udsendte en hær “for at slæbe på en vældig stor sten”. Nogle historikere mener, at beretningens påstand om, at kongen tvang danskerne til at slæbe store sten, kan være en omskrivning af en tåget erindring om, at Harald tvang befolkningen til at udføre store anlægsarbejder, som de ikke umiddelbart forstod nytten af.

Mere sandsynligt er det dog, at Sven Aggesen taler om Jellingstenen, den enorme sten, som Harald Blåtand lod slæbe op på en bakke ved Jelling i Jylland for at sikre sit eftermæle. Men samtidig kan det absolut være muligt, at Haralds hær blev sat til byggearbejdet. Vi ved i hvert fald, at et oprør blandt de stolte krigere begyndte at ulme i årene omkring 980. Muligvis har de været utilfredse med at skulle bruge tid og kræfter på at skovle jord frem for at slås og plyndre.

Ringborg kvinderne

I 1960’erne lancerede amerikanske forskere en teori om, at ringborgene var hellige steder, hvor danerne kunne tilbede deres guder, på samme måde som kelterne brugte det cirkelrunde Stonehenge til ritualer.

© Peter Nicolai Arbo

Myteknuseren: Ringborgene var religiøse templer

Udformningen var kristen

Lige meget hvem Harald satte til at bygge borgene, vidner planlægningen og udførelsen om stor ekspertise inden for matematik og ingeniørkunst. Alle borge er bygget efter samme grundplan – en cirkelrund, geometrisk nøjagtig jordvold omgivet af en voldgrav.

Forskere mener, at selve designet af borgene – en cirkel med gader, der krydser hinanden i centrum – har sin oprindelse i de såkaldte hjulkort. Kortene var datidens måde at fremstille verden på. Ifølge korttegnerne var verden cirkelrund og delt af fire floder, som krydsede hinanden i verdens midtpunkt – kristendommens helligste by, Jerusalem. De kluntede kort var ikke tænkt til rejsebrug, men blot som et anskueligt symbol på det nyligt opståede kristne verdensbillede.

Harald – der opfattede sig selv som kongen, der havde kristnet danskerne – ønskede med formen sandsynligvis at markere sit tilhørsforhold til den nye religion og måske søge Guds beskyttelse.

Harald Blåtands spor kan ses 1.000 år senere

Fæstninger, broer og kirker – Harald Blåtand stod bag en lang række imponerende bygningsværker, hvoraf enkelte har overlevet til i dag.

Ringborg broer
© Grethe Bachmann

Broer

Et af Blåtands store projekter var broen over Vejle Ådal få km syd for kongebyen Jelling. Broen, der blev opført omtrent samtidig med ringborgene, er 5,5 m bred og har kunnet bære en belastning på over 5 tons. Broen stod på hele 1.800 massive egepæle, tilhugget med økser og banket ned i den fugtige jord.

Jellingstenen
© Shutterstock

Jellingstenen

Ud over ringborgene rejste Harald også en stor runesten ved sit kongesæde i Jelling i Sydjylland. På stenen, som officielt var en mindesten for faren, Gorm den Gamle, og moren, Thyra Danebod, stadfæstede Harald sin status som “den Harald, som sig vandt Danmark og al Norge og gjorde danerne kristne”.

Ringborg kirke
© Gardar Rurak

Kirker

For at demonstrere, at han tog sit trosskifte til kristendommen alvorligt, byggede den nydøbte Harald en række kirker. Under den nuværende stenkirke i Jelling har arkæologer fundet en trækirke fra Haralds tid. Ifølge overleveringen opførte Harald også Trefoldighedskirken i den senere kongeby Roskilde, hvor han ifølge beretningerne selv blev begravet.

Vikingerne var dygtige bygmestre

Ringborge, som dem Harald Blåtand byggede i Danmark, kendes kun fra få andre steder i verden. I Skåne – som under Harald tilhørte Danmark – er der fundet spor efter endnu to ringborge, men deres alder og konstruktion er forskerne ikke helt sikre på – måske er borgene tidligere end Haralds.

I Holland og Belgien har arkæologer fundet rester af borge, hvis grundplan minder om de danske, men disse borge er ca. 100 år ældre. Borgene kan have inspireret Haralds bygmestre, men grundplanen i de danske ringborge er langt mere stringent og geometrisk.

Haralds borge er nemlig arkitektoniske perler og vidner om vikingernes store byggetekniske kompetencer. For at kunne opføre forsvarsværkerne så nøjagtigt må vikingerne have været i stand til at foretage komplicerede geometriske udregninger og haft stort kendskab til jords og tømmers egenskaber som byggematerialer. Fx vil en jordvold skride sammen, hvis den ikke bliver sammensat korrekt.

Vikingerne byggede derfor cirkelvolden over et indre skelet af lodrette og vandrette tømmerstokke, som effektivt holdt hinanden på plads og forhindrede en udskridning.

Vikingerne havde værktøjskassen fuld

Meget af arkæologernes viden om vikingernes byggearbejde stammer fra fundne værktøjskasser. Den mest velbevarede er Mästermyr-kisten fundet i Mästermyr-mosen på Gotland. Den indeholdt bl.a. syle, file og en mejsel.

Ringborg vikinge hammer
© Shutterstock

Hammeren slog kæmpesøm i

Arkæologer har fundet hammerhoveder lavet af jern. Hammeren blev bl.a. brugt i byggearbejdet sammen med op til ni cm lange jernsøm, og i smedjen til at fremstille andre redskaber, som var nødvendige for vikingesamfundet.

Ringborg vikinge bor
© Shutterstock

Boremaskinen fungerede ved håndkræft

Skebor blev brugt til at lave huller i træ og var vikingernes svar på boremaskinen. Jernet for enden var udformet som en ske med skarpe kanter, der – når boret blev drejet – skar sig gennem træet. I den anden ende var et håndtag til at dreje boret med.

Ringborg vikinge økse
© Shutterstock

Økser blev ikke kun brugt til kamp

Vikingerne havde specialiserede økser til forskelligt arbejde. Den mest udbredte var en såkaldt fæld-økse, der er stort set identisk med nutidens økser. Også den såkaldte skarøkse, som kunne bruges til at glatte træ, fandtes i vikingernes værktøjskasse.

Skelette består af 1800 asketræer

Arbejdet med at bygge den solide vold har krævet et ubegribeligt stort antal arbejdstimer. Alene opgaven med at flytte fyldjorden må have taget pusten fra selv den mest hærdede viking. På Trelleborg er der anvendt over 20.000 m³ jord – nok til at fylde ladet på 1.600 moderne lastbiler.

For at holde jorden på plads flettede arbejderne først 1.800 unge asketræer, som udgjorde voldens indre skelet. De vandrette bjælker gik tværs gennem volden og forbandt yder- og inderside. Voldens yderside blev derefter beklædt med egeplanker, og i alt blev der brugt omkring 8.000 store egetræer til konstruktionen af palisader, huse og veje.

De fleste egetræer har været ca. 200 år gamle, da de blev fældet, med et tværmål på 120-130 centimeter og en højde på otte til ti meter. De gamle træer var med til at skabe voldene, der effektivt har kunnet holde fjenden ude. Den eneste måde, besøgende kunne komme ind i borgene på, var via en af ringborgens fire porte, der bestod af op til seks meter brede stensætninger og planker. Stenfundamenterne tyder på, at der har stået tømrede tårne eller porthuse oven på.

Ringborg mejsel

Mejslen blev brugt af vikingernes tømrer til at bygge bl.a. skibe og huse. Den fandtes i mange forskellige udgaver afhængig af opgaven.

© Shutterstock

Foran borgene havde arbejderne gravet voldgrave, og broen, der førte over voldgraven, var placeret midt imellem de to hovedporte, så en angribende fjende var sårbar over for sten, spyd og pile så lang tid som muligt, inden han nåede portene. Fra de fire porte, som var placeret ekstremt nøjagtigt ud for de fire verdenshjørner, løb to trælagte gader gennem borgens indre område.

Netop portenes meget præcise placering har længe været en af forskernes måder at definere en ringborg på. I de fire danske ringborge Fyrkat, Trelleborg, Aggersborg og Nonneborg ligger portene placeret, så de vender direkte mod nord, syd, øst og vest. Tre af de andre ringborge, Borgring i Danmark og Trelleborg og Borgeby i Sverige, har porte, der ligger et par grader forskudt i forhold til verdenshjørnerne.

Borganlægget Trelleborg i Sverige

Borganlægget Trelleborg i Sverige er genopført og er om sommeren scene for bl.a. et marked og vikingeslag.

© Shutterstock

Bl.a. derfor har forskerne længe været i tvivl om, hvorvidt de tre sidste borge skal tælles med som ringborge. Men de fleste mener i dag, at forskydningen er sket af æstetiske grunde, og at de tre borge er at regne for vikingeringborge. Om de to svenske er bygget af Harald Blåtand er dog mere tvivlsomt, da undersøgelser tyder på, at borgene er en del ældre end fra år 980.

Ikke kun portene var placeret med præcision. Inde i borgene krydsede gaderne hinanden præcis i cirklens midtpunkt – svarende til floderne på det kristne hjulkort. Det solidt byggede gadenet skulle modstå vedholdende trafik af de 500 til 800 mennesker, som bemandede borgene. Hvem beboerne var, ved historikerne ikke, men et gæt er, at de var Harald Blåtands personlige hird – kongens edsvorne mænd og deres familier.

Riget blev befæstet med bastioner

De store ringborge lå placeret strategisk vigtige steder midt i rigets centrale dele, beskyttet af vand og ufremkommeligt landskab.

Thue C. Leibrandt

Nordjylland husede enorme ringborg

Aggersborg var langt større end de andre danske ringborge og rummede hele 48 langhuse. Borgen er bl.a. ødelagt af markpløjning og ikke særligt velbevaret.

Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix

Langhuse er blevet rekonstrueret

Fyrkat nær Hobro står som en mindre udgave af Trelleborg. Arkæologer har udgravet det meste af borgen, hvor der i dag er opført 10 rekonstruerede huse.

Shutterstock

Skånsk ringborg kom før de danske

Trelleborgen er bygget i 800-tallet, viser kulstof 14-dateringer. Dermed er borgen – og den nærliggende Borgeby – ikke samtidig med danske ringborge.

Sven Rosborn

Sjællansk ringborg skulle sikre kysten

Borgring er stadig lidt et mysterium for forskerne, som gætter på, at dens funktion var sikre kongens kontrol over Sjællands østlige kyst. Undersøgelser har vist den er samtidig med de andre danske ringborge.

Lars Laursen/Biofoto/Ritzau Scanpix

Trelleborg er Danmarks mest kendte

Trelleborg blev udgravet i 1936 som den første ringborg og er i dag den mest kendte af de danske borge. Hvor der hvert år afholdes stor vikingefestival. Den indre borg har en diameter på hele 136 m.

Thue C. Leibrandt

Ringborg i Odense er væk

Nonnebakken lå i Odense, men er ikke synlig længere. Omkring år 1900 kunne en del af volden ses, men der er siden byggen oven på den. Arkæologiske undersøgelser har afsløret rester af bl.a. en ringvold og en voldgrav.

vikingeborge.dk

Beboerne var unge, smukke og rige

Livet på borgene må have handlet om andet end krig og forsvar, for de små samfund havde værksteder, som også fremstillede andet end militær udrustning. På bl.a. Fyrkat har arkæologer fundet spor efter smedjer, som forarbejdede både guld og sølv. Også på andre borge har de udgravet smykker og lignende spor efter en velstående befolkning.

Især to grave, som forskerne har afdækket ved Trelleborg, bekræfter beboernes velstand. I den ene grav lå resterne af en mand begravet med en sølvindlagt tømmerøkse ved sin side, mens en kvinde i den anden grav havde fået dyrebare glasperler og guld med sig. Parret har sandsynligvis spillet en fremtrædende rolle i borgens dagligliv – måske som bestyrere på en af gårdene.

Vikingegrav i Birka

En af de mest berømte vikingegrave stammer fra den svenske vikingeby Birka. I 2017 konkluderede forskere, at en af de store krigergrave ikke indeholdt en mand, men en kvinde.

© Evalo Hansen

Arkæologer, som har undersøgt knogler fra borgenes gravpladser, kan konkludere, at mange af de begravede er unge mænd, som tydeligvis var både sunde og stærke. Deres tænder var næsten uden huller og dermed i langt bedre stand, end tilfældet var hos vikingetidens mennesker i almindelighed. De nyeste undersøgelser af skeletterne viser, at krigerne er vokset op uden for Danmark, og forskerne mener nu, at der er tale om slaviske lejesoldater fra egnene syd for Østersøen.

Dette understøttes af ringborgenes mange lighedspunkter med flere af de borge, som ligger langs Østersøens sydkyst. Ifølge forskerne bekræfter disse fund antagelsen om, at mandskabet på borgene var elitetropper, der var udstationeret for at beskytte Harald og derfor blev holdt i fysisk topform.

Trelleborgen i Skåne

Trelleborgen i Skåne er flot genopbygget bl.a. med de porte og tilhørende vagthuse.

© Trollhead

Det ved historikerne med sikkerhed:

Borgene skulle skræmme

De store ringborges blotte tilstedeværelse må have virket både ærefrygtindgydende og intimiderende på områdets lokale beboere. Herfra kunne Haralds folk holde ro og orden og ganske nemt overvåge, om der var optræk til oprør, mens de opkrævede skatter. Sølv, kød og korn udgjorde skatterne og gik bl.a. til at brødføde Haralds udvalgte.

Når kongen og hans følge, der havde residens i Jelling i det sydlige Jylland, besøgte egnen, gav borgene formentlig også husly til Harald. Derudover fungerede borgene som handelspladser, mener historikerne. Håndværkere og handelsfolk kom dertil for at sælge varer til kongens købedygtige folk, og de mange værksteder inden for borgene vidner om, at Haralds mænd producerede så meget, at de også tiltrak handel fra oplandet.

Efterhånden som borgene blev kendt som magtcentre og handelspladser, begyndte flere at slå sig ned rundt omkring dem. På den måde opstod flere lokalsamfund, som udviklede sig til små byer. Fx udsprang byen Hobro formentlig af en bebyggelse nær Fyrkat. Mens Harald byggede sine borge, kogte utilfredsheden stadig under overfladen rundt-omkring i Danmark – muligvis forstærket af de mange byggerier, der har medført enorme udgifter og med al sandsynlighed øgede skatter.

Haralds søn gør oprør

Med fokus på at sikre magten indadtil kunne Harald næppe forudse, at den største trussel mod ham skulle komme fra hans nærmeste. Blåtands søn Svend var – som det sig hør og bør – kommet i krigerlære hos sin far. I 983 sendte Harald den unge Svend – der senere fik tilnavnet Tveskæg – til Hedeby for at erobre det grænsefort, som kejser Otto 2. havde opført efter slaget på Dannevirke. Kongesønnen klarede opgaven og vendte hjem som en helt.

Rigets stormænd så Svend som en ung, intelligent og ekstremt handlekraftig kriger og besluttede derfor at indsætte ham på tronen i stedet for Harald. Hvorfor Svend gik med på idéen, ved historikerne ikke – måske var han enig i kritikken af faren, måske var det et personligt opgør mellem far og søn. Krøniken Gesta Cnutonis, skrevet omkring 60 år senere, beretter:

“Da han (Svend, red.) havde nået ynglingealderen, voksede han dag for dag i folkets kærlighed; som følge heraf tiltog også hans fars ugunst imod ham mere og mere”. Kildematerialet er generelt for tyndt og usikkert til at drage en bestemt konklusion om Svends motiver. Sikkert er det imidlertid, at en hær under Svends ledelse vendte sig mod Harald, som straks flygtede til Sjælland.

“Denne vor Harald, som var den første, der påbød danerfolket kristendommen og fyldte hele Norden med præster og kirker” Den tyske kronikør Adam af Bremen.

Her mødte kongen oprørerne i et åbent slag. Harald tabte og måtte flygte. I eksil samlede Harald en flåde, som i 986 var klar til at optage forfølgelsen af Svends flåde. Ifølge overleveringen fandt slaget sted på Helgenæs på Mols. Harald Blåtand drog til Jomsborg og fik Jomsvikingerne med sig, og de drog mod Svend Tveskæg.

Det blev til en drabelig kamp på Helgenæs, som Harald Blåtand tabte. Under kampen blev Harald hårdt såret. Jomsvikingerne førte ham til Jomsborg, som lå ved Oderflodens munding i Venden. Her døde Harald Blåtand ca. 986, og han blev derefter ført til og bisat i Den Hellige Trefoldighedskirke, som han selv havde grundlagt i Roskilde.

“Denne vor Harald, som var den første, der påbød danerfolket kristendommen og fyldte hele Norden med præster og kirker, han, det siger jeg, blev uskyldigt såret og forjaget for Kristi skyld, men han vil, det håber jeg, ikke komme til at savne martyrkronen”, skrev den tyske kronikør Adam af Bremen senere om den danske konges død.

Svend Tveskaeg

Sagnhelten Palnatoke var ifølge nogle overleveringer Harald Blåtands banemand, der skød en pil gennem bagdelen på ham.

© Louis Moe

Efter Haralds død overtog den populære Svend kongeværdigheden, og både religiøse og politiske modsætninger fortonede sig hurtigt. Svends metode til at samle danskerne var lige så enkel, som den var velafprøvet: En krig mod en ydre fjende. I 990 optrappede han interessen for England, og fire år senere stod Svend selv i spidsen for en storstilet flådeinvasion af London.

Det udenlandske eventyr sørgede for, at oprørske stormænd og andre, der kunne rejse kritik af hans styre, fik andet at tænke på. Succesen i England beseglede den unge konges popularitet. Ringborgene mistede ganske hurtigt deres betydning. Umiddelbart efter invasionen af London blev ringborgene taget ud af brug og rømmet. Med et rige, der igen var faldet til ro, var det simpelthen for dyrt at opretholde et mandskab på borgene og vedligeholde selve bygningsværkerne.

Fund på borgene tyder på, at rømningen var planlagt og fredelig. Vikingerne har fx sørget for at tage deres våben med. På Fyrkat har arkæologerne således fundet hele 150 hvæssesten, men ikke et eneste sværd. Herefter er borgene i stilhed faldet i ét med landskabet – indtil de dukkede op igen omkring 1.000 år senere, da arkæologer fjernede græstørvene og blotlagde konstruktionerne.

Historiens, største, Troja
© HISTORIE

Historiens største gåder

Denne artikel er fra bogserien “Historiens største gåder”. Hvert bind går i dybden med mysterier om alt fra tempelridderne til nazisternes okkulte verden.

Se mere på: www.historienet.dk/gåder