Getty Images

Efter 2. verdenskrig: Hitlers generaler taler ud

2. verdenskrig var kun lige slut, da jagten på Hitlers rådgivere satte ind. De allierede krævede retfærdighed for nazisternes forbrydelser – og svar på, hvordan de tyske militærledere havde forholdt sig til det nazistiske projekt.

Alfred Jodl (1890-1946) - Generalløjtnant

© Getty Images

I 1944 blev Alfred Jodl udnævnt som generaloberst. Sammen med Wilhelm Keitel var han Hitlers vigtigste militære rådgiver.

Hvad tænkte du om nazipartiet?

“Jeg kendte ikke meget til Det National-socialistiske Parti og havde knap bemærket det før Ølstue-kuppet (Hitlers mislykkede forsøg på at erobre magten i Tyskland, red.) i München 1923.

Det var kuppet, som trak hæren ind i den indenrigs­politiske udvikling. Indtil denne begivenhed havde soldaterne, med enkelte undtagelser, været loyale over for det civile styre. Efter kuppet opstod der splittelse i officerskorpset om Hitlers værdi eller værdiløshed.

Jeg selv var meget skeptisk og uoverbevist. Indtil Hitler garanterede mig, at han ikke ville underminere hæren, var jeg var ikke imponeret.”

Hvad tænkte du om Hitler som person?

“Da vi mistede Hindenburg (tysk hærfører og rigspræsident, red.) i 1934, mistede vi en feltherre, der var elsket af hæren og af hele folket. Hvad vi ville få med Hitler, vidste vi ikke.

Det står dog klart, at resultatet af folkeafstemningen om Hitlers ophøjelse til Fører var så overvældende, at folkets vilje måtte stå over enhver højere retmæssighed. Dermed aflagde vi soldater troskabsed til Adolf Hitler.”

Hvordan var Hitler som militærstrateg?

“Graden af rådslagning med militærstaben afhang helt af omstændighederne på det pågældende tidspunkt.

Når Hitler selv var i tvivl, diskuterede han ofte militære problemer i uger eller måneder, men hvis situationen stod klar for ham, eller hvis han havde taget en spontan beslutning, endte al diskussion.”

Hvordan oplevede du invasionen af Sovjetunionen?

“Kort, som blev opdaterede hver dag ud fra efterretningsrapporter, tegnede dette billede: I sommeren 1940 stod 100 russiske divisioner langs vores fælles grænse. I januar 1941 var her allerede 150.

Til sammenligning kan jeg sige, at de engelske, amerikanske og franske tropper, der sidst i krigen rykkede fra Frankrig mod Tyskland, aldrig nåede over 100.”

Hvornår stod det klart, at krigen var tabt?

“Ingen general kunne tale om de politiske spørgsmål, for afslutning af krigen var ikke en militær, men en politisk beslutning.

Men indirekte kan jeg sige, at samtlige top-officerer fortalte Hitler sobert, ærligt og åbent, hvordan den militære situation var og beskrev den som håbløs – som den åbenlyst var hen mod slutningen. Personligt udtrykte jeg denne vurdering i et memorandum til Føreren.”

Hvad kendte du til jødeforfølgelsen?

“Jeg var ingen anti-semit. Jeg mener, at intet parti, ingen stat, intet folk og ingen race – selv ikke kannibaler – er gode eller dårlige, men kun den individuelle person. Gennem alle faser af mit liv har jeg haft kontakt til enkelte jøder.

Jeg har været deres gæst, og bestemte jøder har besøgt mit hjem. De var dog jøder, som vedkendte sig deres fædreland. De var jøder, hvis værdi som mennesker var uangribelig.”

“Hemmelighedskræmmeriet omkring udryddelsen af jøderne og forholdene i koncentrationslejrene var mesterlig.

Himmler viste os falske fotografier og fortalte os historier om haverne og plantagerne i Dachau og ghettoerne i Warszawa og Theresienstadt, der gav os indtryk af at være yderst menneskelige opholdssteder. (...) Jeg kan kun sige, at jeg aldrig hørte om nogen udryddelse af jøder.”

Hasso von Manteuffel (1897-1978) - General

© new.liveauctioneers.com

Manteuffel kom vidt omkring under krigen. Han kæmpede både på Øst- og Vestfronten samt i Nordafrika.

Hvad tænkte du om Adolf Hitler som person?

“Hitler havde en magnetisk og nærmest hypnotisk personlighed. Det havde en meget kraftig effekt på folk, som ønskede at se ham med det udgangspunkt at fortælle ham deres egne holdninger.

Til at starte med ville de argumentere for deres holdninger, men efterhånden ville de bukke under for hans personlighed – og til sidst ville de ende med at argumentere for det modsatte af det, der var deres oprindelige intention.”

Hvordan var Hitler som militærstrateg?

“Han havde talent for strategi og taktik. Og især for overraskelsesangreb. Men han havde ikke nok teknisk viden til at anvende det ordentligt. Desuden havde han en tendens til at beruse sig med tal og kvantitet.

Når man diskuterede et problem med ham, ville han gentagne gange ringe til en afdelingschef og spørge: ‘Hvor mange så og så har vi?’ Så ville han vende tilbage til én, citere antallet og sige:

‘Der ser du’ – som om det afgjorde problemet. Han var villig til at acceptere papirtal, uden hensyn til om tallene var i overensstemmelse med virkeligheden. Det gjaldt, uanset om det drejede sig om kampvogne, fly, rifler eller skovle.”

Gerd von Rundstedt (1875-1953) - General feltmarskal

© Getty Images

Som hærfører og generalfeltmarskal var Rundstedt med, da Tyskland invaderede Polen, Frankrig og Sovjetunionen.

Hvordan oplevede du invasionen af Sovjetunionen?

“Hitler insisterede på, at vi måtte slå til, før Sovjetunionen blev for stærk, og at fjendtlige angreb var meget tættere på end hidtil antaget.

Han fortalte os, at russerne havde planer om at indlede deres egen offensiv denne sommer i 1941. For mit vedkommende tvivlede jeg på truslen. Og jeg fandt få tegn, da vi gik over grænsen.”

Hvornår stod det klart, at krigen var tabt?

“Da jeg modtog planerne for Ardenner-offensiven (den sidste tyske offensiv på Vestfronten, red.), vaklede jeg. Det stod mig meget klart, at de styrker, vi havde til rådighed, slet ikke var nok til så ambitiøs en plan.

Men jeg vidste også, at det var nyttesløst at protestere over for Hitler. (...) Vi havde ikke forstærkning nok, ingen ammunitionsforsyninger, og selvom antallet af panserdivisioner var højt, var styrken lav. Det var nærmest papirstyrker.”

Hans Frank (1900-1946) - Jurist

© Getty Images

Frank var ikke en del af hæren, men fungerede som generalguvernør i Polen. Her stod han for interneringen af landets jøder.

Hvad tænkte du om Adolf Hitler som person?

“Jeg har gjort alt for at bringe Adolf Hitler til magten. Han var enestående i verdenshistorien. Jeg var lykkelig over at opleve den vidunderlige opgangstid indtil 1939, men lige så ulykkelig, da jeg opdagede, at Hitler afveg fra vejen.”

Har du deltaget i krigsforbrydelser?

“Jeg svarer ja hertil (om udryddelsen af jøderne, red.), fordi jeg ikke kan vælte ansvaret over på små mænd som Höss (leder af Auschwitz, red.). Når Hitler havde væltet dette frygtelige ansvar over på sit folk, tynger det også mig.

Gennem mange år kæmpede vi mod jøderne og fremsatte grusomme udtalelser. Derfor må jeg svare, at jeg er skyldig. Tusind år vil gå, uden at denne skyld løftes fra Tyskland.”

Erich Raeder (1876-1960) - Storadmiral

© Getty Images

Fra 1939 til slutningen af 1943 var Erich Raeder storadmiral og øverstbefalende for hele den tyske flåde.

Hvad tænkte du om Adolf Hitler som person?

“Jeg glædede mig over denne energiske person, som tydeligvis var meget intelligent, havde enorm viljekraft, var en mester i at håndtere mennesker og – som jeg bemærkede i de tidlige år – en stor og meget dygtig politiker, hvis nationale og sociale mål allerede var velkendte og accepterede af de væbnede styrker og det tyske folk.”

Hvordan var Hitler som militærstrateg?

“Jeg bad om at tale med Hitler i enrum. Det gjorde jeg altid, når jeg ønskede at tale med Føreren om noget særlig vigtigt, hvis jeg var nødt til at fravige den normale procedure, for det kunne jeg kun gøre uden andres tilstedeværelse.

Man kunne sige meget til Hitler, hvis man var alene med ham, men det var umuligt i et større selskab.”

Hvad kendte du til jødeforfølgelserne?

“I årene 1917-1919 havde kommunismen og den internationale jødedom undermineret det tyske folks modstandskraft og opnået alt for stor og skadelig indflydelse på tyske forhold.

Ingen kunne derfor efter min mening overraskes over, at den national-socialistiske regering forsøgte at løsne og såvidt muligt fjerne denne påvirkning.

Under forfølgelsen af sit mål tog regeringen dog drastiske skridt, der førte til Nürnberg-lovene, hvis voldsomhed jeg tager afstand fra.”

Wilhelm Keitel (1882-1946) - General feltmarskal

© Getty Images

Som generalfeltmarskal havde Keitel den højeste titel inden for den tyske hær. Han var Hitlers nærmeste militære rådgiver.

Hvad tænkte du om nazistpartiet?

“Da Hitler blev kansler, stod det klart for mig, at under det nye lederskab ville vi soldater få en anderledes position i riget, og at den militære faktor ville blive anskuet på en anden måde end før.

Vi glædede os derfor over det faktum, at regeringschefen agtede at skabe en æra, der ville bringe os ud af de hidtil jammerlige forhold. Jeg er parat til at indrømme, at jeg støttede planen og hensigten om at genopruste så meget som muligt på det tidspunkt.”

Hvordan var Hitler som militærstrateg?

“Hitler havde studeret generalstabens udgivelser, militær litteratur, essays om taktik, operation og strategi, og han havde en viden på det militære område, som kun kan kaldes forbløffende.

Under krigen var jeg ved hans hovedkvarter, og der studerede han generalstabsbøger af Moltke, Schlieffen og Clausewitz (preussiske generaler, red.) til langt ud på natten. Fra dem opnåede han en enorm viden.”

Kom sejren over Frankrig bag på dig?

“Jeg regnede Hitler for et geni. Mange gange udviste han sand formidabelhed. Han ændrede planen for felttoget gennem Holland-Belgien – og vandt.”

Günther Blumentritt (1892-1967) - General

© Getty Images

Som general spillede Blumentritt en stor rolle under planlægningen af angrebene på Tysklands nabolande og Rusland.

Kom sejren over Frankrig bag på dig?

“Hitler var alene om at tro på, at en afgørende sejr var mulig.”

Hvordan oplevede du invasionen af Sovjetunionen?

“Vejenes elendighed var det største handicap, men derefter kom jernbanernes utilstrækkelighed, selv når de var reparerede. Forsyn­ings­problemerne under felttoget i Rusland var meget alvorlige.”

Hvornår stod det klart, at krigen var tabt?

“Ingen general kunne tale om de politiske spørgsmål, for afslutning af krigen var ikke en militær, men en politisk beslutning.

Men indirekte kan jeg sige, at samtlige top-officerer fortalte Hitler sobert, ærligt og åbent, hvordan den militære situation var og beskrev den som håbløs – som den åbenlyst var hen mod slutningen. Personligt udtrykte jeg denne vurdering i et memorandum til Føreren.”

Hvornår vendte krigen for Tyskland?

“Vinteren 1942, da russerne startede deres modoffensiv. Tilbagetrækning var bandlyst af Hitler, men russerne blev stærkere uge for uge. Hæren ved Stalingrad blev afskåret og tvunget til at overgive sig. På det tidspunkt var vi allerede for svage til at bære sådan et tab, og krigen vendte sig mod Tyskland.”

Karl Dönitz (1891-1980) - Storadmiral

© Getty Images

Fra 1943 var Dönitz storadmiral for den tyske flåde. Efter Hitlers død tiltrådte han kortvarigt som hans stedfortræder.

Hvad tænkte du om nazistpartiet?

“Jeg var ikke politisk aktiv før 1. maj 1945, hvor jeg blev Tysklands stats­overhoved. Men jeg accepterede og støttede nazismens nationale og sociale idéer: de nationale idéer i form af nationens ære og værdighed, dens frihed, dens ligeværdighed blandt nationer og dens sikkerhed, og de sociale principper, der ikke byggede på klassekamp, men på menneskelig og social respekt for hinanden uanset klasse, profession eller økonomisk formåen – og samtidig hver enkelts underkastelse i forhold til fælles­skabets interesser.”

Hvad tænkte du om Adolf Hitler som person?

“Naturligvis betragtede jeg Adolf Hitlers store autoritet med beundring og anerkendte den begejstret, da han i fredstid så hurtigt og uden blodsudgydelse realiserede sine nationale og sociale mål.”

Hvad kendte du til jødeforfølgelserne?

“I min mindetale på Heltenes Dag den 12. marts 1944 gjorde jeg det klart, at folkets udholdenhed og styrke til at fortsætte, efter min opfattelse, var bedre bevaret uden et jødisk element i nationen.”

Edgar Röhricht (1892-1967) - General

© wwii-photos-maps.com

Röhricht kæmpede i krigens første år i Frankrig og blev senere chef for den 95. infanteri­division på Østfronten.

Kom sejren over Frankrig bag på dig?

“Vi håbede, at vi ville nå så langt som til Somme-floden, afskære briterne fra Frankrigs hovedstyrke og besætte Belgien samt det nordlige Frankrig. Det faktum, at Hitlers dømmekraft havde vist sig større end generalernes, berusede ham. Det blev endnu vanskeligere for dem at tale ham imod og holde ham tilbage.”

Hermann Göring (1893-1946) - Rigsmarskal

Ud over at være chef for Luftwaffe var Göring i en periode Hitlers stedfortræder. Hans højeste militære rang var rigsmarskal.

Hvornår stod det klart, at krigen var tabt?

“Januar 1945, da den russiske offensiv nåede Oder-floden (på grænsen mellem det nuværende Tyskland og Polen), og Ardenner-offensiven ikke banede sig vej. Fra dette tidspunkt kunne jeg kun forestille mig et nederlag.

Indtil da troede jeg, at Østfronten og Vestvolden kunne holde, indtil vore nye våben var færdige, så vi kunne svække den allierede luftkrig. En krig, der sluttede med sejr, havde jeg opgivet langt tidligere, men nederlagets kendsgerning så jeg først i januar 1945.”

Hvad kendte du til koncentrationslejrene?

“Deres art og omfang efter 1934 har jeg ikke kendt.(...) Disse sager blev holdt hemmelige. End ikke Føreren har kendt omfanget. Himmler holdt det meget hemmeligt.”

Har du deltaget i krigsforbrydelser?

“Jeg har aldrig personligt beordret eller tålt mord eller grusomheder. Der foreligger ingen dokumenter med min underskrift om ned­skydning af fjendtlige flyvefanger, og der foreligger heller ikke bevis for, at enheder af Luftwaffe har deltaget i sådanne ting.”