Ian Dagnall Computing/Imageselect

Forfatningsfader: “Stil spørgsmål ved alt – selv Guds eksistens”

Kristne fundamentalister kræver i dag ofte, at USA skal regeres i overensstemmelse med Biblen. Men forfatningsfader og senere præsident Thomas Jefferson stolede mere på sin sunde fornuft end på den hellige skrift, skriver han i et brev til sin nevø.

(Paris, Frankrig, 10/8 1787)*

Kære Peter

Jeg har modtaget dine breve fra henholdsvis den 30. december og den 18. april. Det glæder mig at høre, at du har fanget mr. Wythes** opmærksomhed, og at du nyder hans velvilje.

Du vil helt sikkert se det som en af de heldigste begivenheder i dit liv. Sådan havde jeg det i hvert fald.

Jeg vedlægger en liste over de videnskabelige emner, som jeg synes, at du skal beskæftige dig med. Rækkefølgen kan mr. Wythe bestemme for dig.

*
Paris husede Jefferson, mens han i årene 1784 til 1789 gjorde tjeneste som USA’s ambassadør i Frankrig.

**
George Wythe (1726-1806) var USA’s første juraprofessor og lærer for både Thomas Jefferson og hans nevø.

Listen indeholder også nogle bøger, som jeg synes, at du skal læse. Hertil føjer jeg desuden nogle af mine egne observationer*.

Din fornuft er nu udviklet nok til, at du kan beskæftige dig med religion. Men før du begynder, må du glemme alt om faste meninger og om, hvilke holdninger der nu er oppe i tiden. Den slags er emnet for vigtigt til.

Den frygt og de skadelige fordomme, som svage hjerner er underlagt, må du også ryste af dig. Sæt den sunde fornuft i dommersædet, og forelæg hende alle tænkelige kendsgerninger og meninger.

Stil spørgsmål ved alt – selv Guds eksistens, for hvis Gud findes, så vil han værdsætte din hyldest mere, hvis den er bygget på fornuft, end hvis den bunder i blind frygt.

Det første, du skal undersøge, er naturligvis den religion, som er fremherskende i dit eget land. Derfor skal du læse Biblen, på samme måde som du læser Livius og Tacitus**.

*
Observationerne fremsat i brevet omhandler foruden religion også Jeffersons tanker om moralfilosofi samt råd om sproglære og rejser.

**
Livius og Tacitus var historikere i oldtidens Rom. Deres skrifter fra det 1. årh. regnes blandt hovedværkerne om byens historie.

Når du i skrifterne læser beskrivelser af kendsgerninger, som berører det naturfaglige område, skal du vurdere forfatterens troværdighed, på samme måde som du ville vurdere Livius’ og Tacitus’ udsagn.

Forfatterens vidnesbyrd skal opvejes mod det, vi ved om naturens love.

Men de kendsgerninger i Biblen, som modsiger naturens love, må undersøges endnu mere omhyggeligt, eftersom forfatteren mener at være inspireret af Gud.

Undersøg, på hvilket grundlag hans påstande hviler, og om det bevis, han fremfører, er overbevisende nok til, at vi kan tro, at naturens love i den ene eller anden sag er ophævet.

© Ian Dagnall Computing/Imageselect

Kort om Thomas Jefferson

Et eksempel på sådan en sag findes i Josvabogen*. Her får vi at vide, at solen stod stille i adskillige timer.

Hvis vi læste den slags hos Livius og Tacitus, ville vi anse det for at være af samme skuffe som historier om blodregn, talende statuer, uhyrer osv.

Undersøg med et åbent sind, hvilke beviser der kan findes for, at Biblen er skrevet gennem guddommelig indgriben. Dette er nødvendigt at gøre, da millioner tror på påstanden.

Du kender jo nok til astronomi til at vide, hvor fornuftsstridigt det er at forestille sig, at Jorden, der drejer sig om sin egen akse, pludseligt kan standse sin gang på himlen uden konsekvenser.

Ville ikke denne pludselige opbremsen få dyr, træer og bygninger til at vælte? Og ville det samme ikke ske, når Jorden igen satte i gang? Hvad er sandsynligst – beretningen om, at Jorden står stille, eller de naturfaglige kendsgerninger, som beviser, at den til stadighed drejer rundt?

*
Josvabogen beskriver, hvordan Gud lader solen stå stille, mens israelitterlederen Josva nedkæmper sine fjender, amoritterne.

Det næste, du skal læse, er Det nye testamente. Skriftet indeholder historien om en person, som hedder Jesus. Her skal du afveje de to følgende muligheder mod hinanden:

1. Jesus er skabt af en gud og født af en jomfru. Senere for han til himmels i sin menneskekrop.

2. Jesus var en almindelig mand, som var født uden for ægteskab. Han havde et godt hjerte og arbejdede med stor ildhu. Med tiden kom han til at betragte sig selv som guddommelig.

Det blev hans ulykke, da romerne straffede ham med pisk og henrettelse efter gældende lov om oprør.

Dette spørgsmål kan du læse om i de bøger, jeg har anbefalet dig. Bøgerne vil lede dig på vej, mens du undersøger sagen. Men behold din sunde fornuft, når du læser.

Vig ikke tilbage fra at danne din egen mening af frygt for følgerne.

Religion har været et omstridt emne i Amerika, siden engelske puritanere i 1620’erne ankom til kontinentet på flugt fra religiøs forfølgelse i deres hjemlande.

© Ian Dagnall Computing/Imageselect

Hvis det ender med, at du afviser, at der findes en gud, så vil du nemlig finde andre tilskyndelser til at leve et liv i dyd. Tilskyndelsen kan du finde i den kærlighed, trøst og glæde, som en god livsførelse medfører.

Hvis du på den anden side set finder grund til at tro, at Gud findes, vil bevidstheden om hans årvågne blik fungere som en yderligere tilskyndelse.

Og findes der et lykkeligt liv efter døden, vil ønsket om at fortjene det yderligere tilskynde dig.

Hvis du kommer frem til, at Jesus er guddommelig, vil troen på hans hjælp og kærlighed trøste dig i modgang.

Men husk i alle tilfælde din fornuft. Din sunde fornuft er det eneste orakelsvar, som Himlen kommer til at give dig.

“Din sunde fornuft er det eneste o­­­­ra­­­kel­­svar, Himlen kom­­mer til at give dig”. T. Jefferson.

Når du læser Det nye testamente, skal du forresten huske også at læse de historier om Kristus, som et råd af kirkefædre* engang sorterede fra på vore vegne.

Forfatterne af disse pseudoevangelier** påberåbte sig nemlig guddommelig inspiration i samme grad som forfatterne til de evangelier, som blev en del af Biblen.

Husk, at du og din fornuft – og ikke de nævnte kirkefædre – er dommer over påstandene. De fleste af de fravalgte skrifter er gået tabt, men nogle findes endnu i en udgivet tekstsamling. Jeg skal prøve at få fat i bogen og sende den til dig.

*
De kristne kirkefædre udvalgte i 300-tallet, hvilke af datidens mange religiøse skrifter der skulle have en plads i Biblen.

**
Pseudoevangelierne eller de apokryfe evangelier var fællesbetegnelsen for de skrifter, som ikke blev en del af Biblen.

Opfør dig godt, bliv vis, og vær flittig. Jeg gentager mit tidligere råd til dig om at huske at motionere ofte og gå lange ture. Sundhed er det vigtigste i livet – næst efter en god moral.

Skriv til mig ofte. Du kan altid stole på, at jeg interesserer mig for dig, og at vi altid vil være varmt forbundet.

Jeg forbliver, kære Peter,
din kærlige ven
Th. Jefferson

Efterskrift

Jefferson arbejdede intenst på at holde Gud ude af USA’s forfatning, som netop da var under udformning.

Han stod bl.a. bag tillægget 1. Amendment, som garanterer a­merikanerne religionsfrihed. Gud er da også kun nævnt én gang i dokumentet nemlig i dateringen: “Det Herrens år 1787”.