Wikimedia Commons/Sergii Figurnyi/Shutterstock
Traktat og flag til tidslinje for EU.

Tidslinje for EU: Fra Kul- og Stålunion til Europas forenede nationalstater

EU begyndte som nogle notater på noget cigaretpapir, og er i dag en af verdens største supermagter. Her er tidslinjen over EU's skrøbelige vej frem mod Den Europæiske Union, vi kender i dag.

Forenet i forskellighed” er EU's motto. Vejen frem mod EU i dag har dog ofte været mere præget af forskellighederne end af forening. For det har aldrig været givet, at EU i sine tidligere inkarnationer skulle overleve op til vor tid.

Her zoomer vi ind på de mange store og små aftaler, som europæiske politikere med store egoer og nationale særinteresser har kompromisset sig frem til. Og vi stiller skarpt på de traktater, som har ændret spillereglerne for det europæiske samarbejde radikalt.

Følg historien om EU fra den spæde start, da seks lande gik sammen om kul- og stålproduktion, frem til i dag hvor 27 medlemslande både strides og arbejder sammen om alverdens politiske spørgsmål lige fra økonomi og udenrigspolitik til klima og ligestilling.

Du kan tage med på hele rejsen eller springe frem til den særlige begivenhed, traktat eller EU-udvidelse, som du søger information om.

1941-1942: Ventotene-manifestet

Manifest nedskrevet på cigaretpapir

Italienerne Altiero Spinelli og Ernesto Rossi er indædte modstandere af Mussolinis fascistiske styre. Ligesom mange andre antifascister i slutningen af 1930'erne bliver deres oprør straffet med fængsel. Mens de sidder i fangenskab på den lipariske ø Ventotene nord for Sicilien, forfatter de et manifest, der indeholder idéerne til en ny form for europæisk samarbejde.

Altiero Spinelli-bygningen i Europa-Parlamentet i Bruxelles.

Spinelli har lagt navn til en af Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles. Den italienske politiker var hele sit liv fortaler for et tættere, overnationalt samarbejde mellem de europæiske stater.

© Shutterstock

Forfatterne nedskriver programpunkterne på cigaretpapir, for det er det eneste, de har til rådighed. Det lykkes Ursula Hirschmann, som er tysk socialdemokratisk jøde og senere bliver gift med Rossi, at smugle manifestet ud fra fængselsøen. Manifestet “For et frit og forenet Europa” bliver udbredt blandt modstandsfolk og er et af de tidligste udtryk for den europæisk føderalisme.

Grundtanken i Ventotene-manifestet er, at landene i Europa skal knyttes tættere sammen i en føderation. Spinelli er sikker på, at der vil komme flere ødelæggende verdenskrige, hvis det politiske system med suveræne nationalstater ikke ændres. Resten af sit liv arbejder han for mere integration mellem de europæiske lande.

7.-11. maj 1948: Haag-kongressen

Churchill var skeptisk

Før 2. verdenskrig var samarbejde mellem Europas stater baseret på aftaler, hvor nationalstaterne ikke afgav suverænitet. I løbet af krigen vokser en bevægelse frem, der argumenterer for et mere forpligtende samarbejde. Et slags Europas Forenede Stater, hvor landene skal indgå i en føderation med en overstatslig regering og en fælles hær.

På en kongres i Haag diskuterer en række europæiske parlamentarikere idéerne om et fremtidigt samarbejde. Blandt dem er den vesttyske forbundskansler Konrad Adenauer, den britiske premierminister Winston Churchill, den belgiske premierminister Paul-Henri Spaak og den italienske premierminister Alcide de Gasperi.

Winston Churchill ankommer til kongressen i Haag (9. maj 1948).

Winston Churchill ankommer til Haag-kongressen 9. maj 1948.

© Wikimedia Commons/Nationaal Archief

Churchill er dog – sammen med de skandinaviske lande – forbeholden over for de nye, forpligtende idéer. Den britiske premierminister vægter forholdet til USA og Commonwealth-landene (et samarbejde mellem briternes nuværende og tidligere kolonier) højere, og den prioritering giver ikke plads for den styrkede føderalisme, som især franskmændene og tyskerne ønsker.

5. maj 1949: Oprettelsen af Europarådet

Forskellen på EU og Europarådet

Parterne finder hinanden i en kompromis, der udmønter sig i dannelse af Europarådet. Samarbejdet bliver officielt med underskrivelsen af organisationens første traktat i London den 5. maj 1949.

Europarådet har ikke nogen forbindelse til det senere EF og EU. De ti stiftende vesteuropæiske lande er Belgien, Danmark, Irland, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg, Norge, Storbritannien og Sverige.

I dag er 47 lande medlemmer af Europarådet. Den helt afgørende forskel mellem EU og Europarådet er, at Europarådets medlemmer kun arbejder mellemstatsligt.

Når EU i dag laver overstatslige aftaler, betyder det, at EU-reglerne ikke skal godkendes i de enkelte nationale parlamenter og har direkte virkning på hver enkelt EU-borger.

En betingelse for at blive medlem af Europarådet er i øvrigt, at staterne skal skrive under på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

9. maj 1950: Schumanerklæringen

EU's fødselsdag

Den franske udenrigsminister Robert Schuman fremlægger sin plan for et europæisk samarbejde, der skal forhindre fremtidige krige i Europa. Han foreslår blandt andet, at de europæiske lande skal arbejde sammen om produktionen af kul- og stål. Planen bliver begyndelsen på det europæiske samarbejde, der senere udvikler sig til EF og siden EU.

Den historiske tale bliver holdt i Frankrigs udenrigsministerium på Quai d'Orsay. Men det er tæt på, at begivenheden går i glemmebogen, for mødet er blevet indkaldt med så kort varsel, at ingen fotografer eller radiojournalister er nået frem. For at erklæringen kan arkiveres må udenrigsministeren derfor læse talen op en gang til.

I dag markeres 9. maj årligt som Europadagen, og datoen betragtes som EU's grundlæggelse.

Verdensfreden vil kun kunne sikres gennem skabende kræfter, der står mål med de farer, der truer den. Schumanerklæringens første sætning.

Fra Kul- og Stålunionen til Romtraktaten

23. juli 1952: Kul- og Stålunionen dannes

Kul + stål = våben

Seks europæiske lande (Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg) indgår den 18. april 1951 en aftale om at regulere produktionen og handelen af kul og stål. Aftalen kaldes også Paris-traktaten. Den træder i kraft den 23. juli 1952.

Håbet er, at det europæiske Kul- og Stålfællesskab skal forhindre de enkelte lande i at fremstille våben, som de kan bruge mod hinanden.

25. marts 1957: Romtraktaten underskrives

De seks lande, der grundlagde Kul- og Stålfællesskabet, rykker i de kommende år tættere sammen, og de bliver enige om to aftaler på det økonomiske område. Det fører til grundlæggelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF eller EF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom).

Den Europæiske Unions flag blafrer.

Tæller man stjernerne i EU-flaget, opdager man hurtigt, at antallet ikke har noget at gøre med medlemslandene. De 12 guldstjerner er derimod valgt, fordi tallet i mange kulturer har stor symbolværdi og betragtes som en helhed.

© Shutterstock

19. marts 1958: Schuman bliver Europa-Parlamentets første formand

På et møde i Strasbourg bliver den franske udenrigsminister Robert Schuman valgt som formand for Den Europæiske Parlamentariske Forsamling. Den nye organisation erstatter Kul- og Stålunionen og får 30. marts 1962 et nyt navn: Europa-Parlamentet.

3. maj 1960: EFTA

Frihandelssammenslutning

Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) bliver oprettet. Formålet er at styrke frihandelen mellem de vesteuropæiske lande, der står udenfor EF: Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz, Storbritannien og Østrig. I dag samarbejder fire lande i EFTA: Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det skyldes, at en række af de oprindelige EFTA-lande siden er blevet optaget i EU.

Alle 27-medlemslande

Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Europa-Parlamentet holder til i både Strasbourg og Bruxelles. Her ses Europa-Parlamentsbygningen i Strasbourg.

© Shutterstock

EU-lande med år for optagelse

Siden dannelsen af Kul- og Stålunionen er samarbejdet blevet udvidet til nye områder, og antallet af medlemslande er vokset.

1951

Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg.

1973

Irland, Storbritannien (indtil 2020), Danmark og Grønland (indtil 1985).

1981

Grækenland.

1986

Spanien og Portugal.

1995

Østrig, Finland og Sverige.

2004

Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Cypern og Malta.

2007

Bulgarien og Rumænien.

2013

Kroatien.

1963-1964: To vigtige retssager – Van Gend & Loos og Costa mod ENEL

To retssager skubber ved magtbalancen mellem medlemmernes nationale lovgivning og EF-lovgivningen.

I 1963 bliver princippet om den direkte virkning af EF-loven etableret. Det betyder, at EF-lovgivningen ikke er afhængig af, at nationalstaterne implementerer lovgivningen. Det sker med den såkaldte Van Gend & Loos-sag.

Med Romtraktaten forpligtede medlemslandene sig til gradvist at fjerne tolden mellem landene. Men de nederlandske skattemyndigheder kræver alligevel otte pct. told af det hollandske vognmandsfirma Van Gend & Loos' import fra Tyskland. Firmaet vælger at lægge sag an mod de nationale skattemyndigheder, som afviser klagen. Da firmaet tager afgørelsen til en national domstol, bliver sagen principiel. Spørgsmålet bliver nu rettet til EF-Domstolen, der ender med at give firmaet medhold.

Året efter bliver en anden retssag afgjort – Costa mod ENEL. Den italienske advokat Flaminio Costa har i årevis undladt at betale sin elregning, fordi han er utilfreds med nationaliseringen af en række elselskaber. Han mener, at han har EF-retten på sin side, da nationaliseringen er i strid med Romtraktaten. Men de italienske myndigheder er af en anden opfattelse: De mener ikke, at EF-retten overtrumfer den nationale lovgivning. Costa ender med at lægge sag an mod den italienske stat og vinder sagen. Det danner præcedens for, at EF-retten får forrang over den nationale lovgivning.

De to skelsættende retssager er med til at definere magtforholdet mellem EF-Domstolen (senere EU-Domstolen) og de nationale domstole.

30. juni 1965 - 29. januar 1966: Krisen om “den tomme stol”

Ret til at nedlægge veto

En ny afstemningsform i Ministerrådet bliver indført. Ministerrådet er det forum, hvor medlemsstaternes ministre mødes og diskuterer lovforslag. Nu bliver der ikke længere krævet enstemmighed blandt landene, men et kvalificeret flertal er nok, når et forslag skal gennemføres. Samtidig giver en budgetaftale mere magt til Europa-Parlamentet.

Den franske præsident Charles de Gaulle er alt andet end fan af den nye kurs. Faktisk er han så utilfreds med de nye tiltag, at han sammen med de resterende franske ministre boykotter møderne i Ministerrådet i syv måneder i 1965.

Charles de Gaulle og Ludwig Erhard.

Frankrigs præsident Charles de Gaulle (tv) og den vesttyske forbundskansler Ludwig Erhard var ofte uenige om retningen for det europæiske samarbejde. Her ses de den 11. juni 1965.

© Wikimedia Commons/German Federal Archives

På et dybere plan handler krisen om uenighed om retningen for den europæiske integration. Vesttyske og franske politikere er delt i to principelle lejre. Formanden for Europa-Kommissionen, vesttyske Walter Hallstein, ønsker, at det europæiske samarbejde skal udvikle sig til en føderaton, hvor de enkelte medlemslande afgiver nationale rettigheder, mens de Gaulle hellere ser, at medlemslandene får mere magt, og Europa bliver samlet som et forbund af stater.

Krisen bliver løst med Luxembourg-forliget i januar 1966, som giver medlemslandene ret til at nedlægge veto mod forslag, der er imod deres vitale interesser. Denne aftale er ikke gældende længere.

1. juli 1967: Det Europæiske Fællesskab (EF)

De seks lande samarbejder i tre organisationer: Kul- og Stålunionen, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og EURATOM. Den 8. april 1965 underskriver parterne den såkaldte fusionstraktat i Bruxelles, der samler organerne under navnet Det Europæiske Fællesskab (EF). Traktaten træder i kraft fra den 1. juli 1967.

1. januar 1973: Den første udvidelse

Tre nye lande indlemmes i EF

Danmark, Irland og Storbritannien bliver optaget i EF. Allerede i 1961 søgte de tre lande samt Norge om EF-medlemskab. Dengang nedlagde den franske præsident de Gaulle veto mod optagelsen af briterne. Og da danske politikeres ønske om medlemskab var betinget af Storbritanniens samtidige optagelse, trak Danmark sin ansøgning tilbage.

7. juni 1979: Første direkte valg til Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har i dag 705 medlemmer, der træffer beslutninger om EU's lovgivning. De såkaldte EP-medlemmer blev indtil 1979 udpeget i medlemsstaternes regeringer, og de sad på dobbeltmandat. I juni 1979 ændrer den praksis sig, da EF-borgere går til det første Europa-parlamentsvalg. Der afholdes Europa-Parlamentsvalg hvert femte år, og næste EU-Parlamentsvalg bliver den 6.-9. juni 2024.

Siden det første Europa-parlamentsvalg er vælgerdeltagelsen faldet støt i alle lande. I 1979 stemte 62 pct. af de stemmeberettigede EF-borgere til valget. I 2014 faldt det til det laveste niveau nogensinde, da 42,61 pct. gik til stemmeurnerne. Udviklingen er måske vendt: I 2019 skete i hvert fald en fremgang, da 50,66 pct. stemte.

Foto af Simone Veil fra 1984.

Simone Veil (1927-2017) blev i 1979 Europa-Parlamentets første kvindelige formand. Før dette var hun sundhedsminister i Frankrig. Hun blev blandt andet kendt for at indføre og lægge navn til landets lov om fri abort i 1975. Under 2. verdenskrig var hun fange i Auschwitz-Birkenau.

© Nationaal Archief

1. januar 1981: Grækenland bliver medlem af EF

Militærdiktaturet i Grækenland bliver væltet i 1974, og landet indfører et demokratisk styre. Det baner vejen for det græske EF-medlemskab, der træder i kraft i 1981. Landet bliver det tiende EF-medlemsland.

1. februar 1985: Grønland forlader EF

Grønland blev som en del af det danske rigsfællesskab indlemmet i Det Europæiske Fællesskab, da Danmark blev optaget i 1973. I 1979 får Grønland hjemmestyre, og et flertal af den grønlandske befolkning (53 pct.) stemmer ved en folkeafstemning den 23. februar 1982 landet ud af EF. Grønland bliver det første land, der forlader samarbejdet. Udtrædelsen træder i kraft den 1. februar 1985.

Schengensamarbejdet

14. juni 1985: Schengenaftalen

Syv lande (Belgien, Frankrig, Holland, Luxembourg, Portugal, Spanien og Tyskland) bliver enige om, at personer i landenes område kan krydse grænser uden at skulle vise pas. Aftalen bliver underskrevet i byen Schengen i Luxembourg. Siden 1985 har flere lande tilsluttet sig Schengenaftalen, og Schengenområdet er vokset:

 • 1990: Italien.
 • 1991: Spanien og Portugal.
 • 1992: Grækenland.
 • 1995: Østrig.
 • 1996: Sverige, Finland og Danmark.
 • 2007: Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, og Ungarn.
 • 2023: Kroatien.
 • Norge, Island, Schweiz og Lichenstein er også med i aftalen.

1985: Europahymnen

“Ode til Glæden” (Ode an die Freude) bliver i 1972 Europarådets officielle hymne. Musikken kommer fra Beethovens 9. symfoni, som han komponerede i 1823. I fjerde sats inddrager han Friedrich von Schillers digt “Ode til Glæden” fra 1785. Digtet synges af både kor og solister og for fuld orkester.

I 1985 følger EF's ledere trop og gør “Ode til Glæden” til den officielle hymne for EF. Når den bliver brugt til officielle EU-arrangementer i dag, spilles den i en instrumental udgave uden den tyske tekst.

Fjerde sats af Beethovens 9. symfoni med “Ode til Glæden” som flashmob i den katalonske by Sabedell.

1. januar 1986: Spanien og Portugal bliver medlemmer af EF

De to sydeuropæiske nabolande bliver optaget i fællesskabet, der nu tæller 12 medlemslande.

Ni store personligheder fra EU's historie

Robert Schuman.
© Wikimedia Commons

Robert Schuman (1886-1963)

Fransk politiker og udenrigsminister, 1948-1953
I maj 1950 præsenterede Robert Schuman sammen med sin kollega Jean Monnet den såkaldte Schumanplan. Den indeholdt forslag til dannelse af det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Dele af planen, såsom oprettelsen af en Europahær, blev dog aldrig til virkelighed.

Alcide de Gasperi, Italiens premierminister.
© Wikimedia Commons

Alcide de Gasperi (1881-1954)

Italiensk premierminister, 1945-1953
Alcide de Gasperi stod over for en svær opgave, da han efter 2. verdenskrig skulle forsøge at etablere et positiv forhold til USA. Det italienske kommunistparti stod nemlig stærkt i det Italiens parlament, hvilket amerikanerne ikke var glade for. En af de Gasperis største politiske sejre blev Italiens indlemmelse i NATO. Han arbejdede sideløbende for en tættere sammenslutning mellem de europæiske lande, og han spillede en afgørende rolle for etableringen af Kul- og Stålunionen.

Jean Monnet.
© Wikimedia Commons

Jean Monnet (1888-1979)

Fransk statsmand
Under 1. og 2. verdenskrig spillede Jean Monnet en afgørende rolle for organiseringen af de allieredes forsyninger og havde kontakter i den engelske, amerikanske og franske regering. Efter krigen er det Monnet, der nedfælder rammerne for kul- og stålsamarbejdet og skaffer opbakningen.

Walter Hallstein.
© Wikimedia Commons/German Federal Archives

Walter Hallstein (1901-1982)

Diplomat og statssekretær i det vesttyske udenrigsministerium (1951-1958)
Walter Hallstein er nok mest kendt for Hallstein-doktrinen fra 1955, hvis vigtigste bestemmelse var, at det kun var Vesttyskland, der kunne repræsentere Tyskland folkeretsligt, og Vesttyskland frøs stater ude, der anerkendte DDR (undtagen Sovjet). Senere blev han den første formand for Europa-Kommissionen (1958-1967). Også kendt som Hallstein-perioden.

Ursula Hirschmann.
© Wikimedia Commons

Ursula Hirschmann (1913-1991)

Antifascist og aktivist
Som medlem af det socialdemokratiske ungdomsafdeling kæmpede Ursula Hirschmann mod nazisterne i Tyskland og blev senere aktiv i den anti-fascistiske kamp i Italien. Hirschmann smuglede Ventotene-manifestet ud til modstandsbevægelsen og var med til at sprede dets budskaber om en europæisk føderation. Var medgrundlægger af Movimento Federalista Europeo (Den europæiske føderalistbevægelse) i 1943. Grundlagde organisationen Femmes pour l'Europe (Kvinder for Europa) i Bruxelles i 1975.

Altiero Spinelli.
© Wikimedia Commons

Altiero Spinelli (1907-1986)

Italiensk journalist, føderalist og kommunist
Spinelli var som antifascist en del af den europæiske føderalistiske bevægelse, der under 2. verdenskrig begyndte at forestille sig et tættere samarbejde mellem landene. I efterkrigstiden fik han en række fremtrædende roller og arbejde livet gennem for det europæiske projekt. I 1970-1976 var han medlem af Europa-Kommissionen og i 1979 blev han medlem af Europa-Parlamentet. Han var fortaler for direkte valg til Europa-Parlamentet og var en af ophavsmændene til Den Europæiske Fælles Akt fra 1987.

Konrad Adenauer.
© Wikimedia Commons/German Federal Archives

Konrad Adenauer (1876-1967)

Vesttysk kansler, 1949-1963
Mens Konrad Adenauer var borgmester i Köln, oplevede han at blive fjernet af nazisterne, fordi han nægtede at hejse hagekorsflaget i byen, da Hitler kom på besøg. Under 2. verdenskrig blev han anholdt flere gang, og i 1944 sad han i Gestapo-fængslet i Brauweiler nær Köln. Erfaringerne fra krigen var afgørende for hans politiske projekt om fred og forsoning i Europa, og han var en stor fortaler for etableringen af Kul- og Stålfællesskabet.

Marga Klompé.
© Wikimedia Commons

Marga Klompé (1912-1986)

Videnskabskvinde og politiker
Under 2. verdenskrig var Magda Klompé aktiv i den hollandske modstandskamp, og hun blev både det første kvindelige medlem af Kul- og Stålfællesskabet og af det hollandske parlament. I 1955 blev hun en del af en arbejdsgruppe, der blev sat i verden for at undersøge mulighederne for en udvidelse af landenes samarbejde. Og hun argumenterede for fordelene ved at oprette et fælles marked.

Charles de Gaulle.
© Wikimedia Commons

Charles de Gaulle (1890-1970)

Fransk præsident, 1959- 1969
De Gaulle var leder af eksilhæren De Frie Franske under 2. Verdenskrig. Efter krigen var han i to perioder fransk præsident. De Gaulle blev et symbol for fransk selvbevidsthed, men han var også også bevidst om nødvendigheden af samarbejde i Europa for at undgå nye militære konfrontationer. Han var dog også kritisk over for at afgive national suverænitet. Derfor raslede han ofte med sablen, og han truede flere gange med at trække Frankrig ud af det europæiske samarbejde.

1986: Fra fællesmarked til det indre marked

Medlemslandene underskriver Den Europæiske Fællesakt i februar 1986 i Luxembourg og Haag. Den lægger rammerne for det indre marked og udbygger frihandlen mellem landene. Det europæiske udenrigspolitiske samarbejde bliver også styrket. Den Europæiske Fællesakt træder i kraft den 1. juli 1987.

Det indre marked bliver oprettet 1. januar 1993 og sikrer fri bevægelighed for kapital, tjenesteydelser, varer og personer.

Oktober 1990: Det tidligere Østtyskland bliver medlem

Muren falder - ekspansion mod øst

Efter Berlinmurens fald og Tysklands genforening bliver den østlige del af Tyskland (DDR) indlemmet i fællesskabet. Det sker i oktober 1990.

EF bliver til EU

1992: Maastrichttraktaten og de fire danske forbehold

Det Europæiske Fællesskab (EF) bliver til Den Europæiske Union (EU), da Maastrichttraktaten træder i kraft den 1. november 1993.

Danskerne stemmer i første omgang nej til Maastrichttraktaten den 2. juni 1992. Landets politikere får forhandlet en særlig aftale på plads for de EU-skeptiske danskere på et topmøde i Edinburgh. Og der opnås ved en ny folkeafstemning flertal i den danske befolkning for traktaten.

Den særlige danske aftale betyder, at Danmark står udenfor EU-samarbejdet på fire områder: forsvarssamarbejde, retlige anliggender, euroen og unionsborgerskab.

Siden har danskerne været til flere folkeafstemninger om afskaffelse af forbeholdene. Det er blevet til et nej adskillige gange. Fx stemte et flertal nej til at indføre euroen som valuta i Danmark den 28. september 2000, og den 3. december 2015 stemte danskerne nej til afskaffelse af retsforbeholdet. Forsvarsforbeholdet blev dog afskaffet den 1. juni 2022.

Sådan fungerer EU's organer

Europa-Parlamentet i Bruxelles.

Plenarmøde i Europa-Parlamentet i Bruxelles i forbindelse med Brexit-forhandlinger i januar 2020.

© Shutterstock

EU's institutioner

21.-22. juni 1993: Københavnerkriterierne

På et EU-topmøde i København bliver de såkaldte Københavnerkriterier nedfældet.

Medlemslandene bliver enige om, at ansøgerlande skal opfylde en række tiltrædelseskriterier for at kunne blive optaget i EU. Det gælder krav om demokrati, retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Senere bliver kravene udbygget på et EU-topmøde i Madrid i 1995.

1. januar 1995: Østrig, Finland og Sverige bliver EU-medlemmer

I alt er 15 lande nu en del af EU.

Norge havde også søgt om medlemsskab, men ved en folkeafstemning i 1994 stemte 52,2 pct. nej til EU-medlemsskab. Det var næsten en gentagelse af afstemningen om medlemskab i 1972. Her stemte 53,5 pct. af den norske befolkning nej til medlemskab af EF.

10.-11. december 1999: Tyrkiet anerkendes som kandidatland

Tyrkiet ansøger om medlemsskab i 1987, og på det Europæiske Råds møde i Helsinki i 1999 bliver Tyrkiet optaget som EU-kandidatland. Det betyder, at EU-landene er positive over for den politiske udvikling, der foregår i den tyrkiske stat.

Tyrkiet anses dog ikke for at opfylde Københavnskriterierne. Ifølge disse skal EU's medlemslande være kendetegnet ved "stabile institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincipper, menneskerettigheder og respekt for og beskyttelse af mindretal".

Det var først i oktober 2005, at EU's medlemslande og Tyrkiet indledte optagelsesforhandlinger. Men siden juni 2018 har forhandlingerne været sat på standby. Det er den generelle politiske uro i Tyrkiet og den fortsatte manglende opfyldelse af Københavnskriterierne, der forhindrer substantielle forhandlinger.

1. januar 2002: Lancering af euromønten

11 EU-lande bliver enige om at indføre den fælles valuta (euroen) den 1. januar 1999. I 2001 kommer Grækenland med i den såkaldte eurozone, og flere lande kommer med året efter. Fra 1999 begyndte bankerne at bruge valutaen til store transaktioner, og i 2002 var der både mønter og sedler i omløb. Eurosedlerne er de samme i alle lande, men mønterne har et lidt anderledes udseende med et nationalt symbol på den ene side.

Hvilke lande bruger euroen som valuta?

I dag har 20 EU-lande forladt deres nationale valutaer til fordel for den fælles valuta, euroen: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig.

1. januar 2004: Østudvidelsen – 10 nye medlemslande

Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Cypern og Malta bliver medlemmer af EU.

Kort over optagne EU-medlemlande ved Østudvidelsen i 2004.

Ti østeuropæiske lande blev optaget i EU i 2004. Det er den største udvidelse i unionens historie.

© Shutterstock

1. januar 2007: Bulgarien og Rumænien bliver medlemmer af EU

Endnu to østeuropæiske lande bliver optaget i EU. Det sker efter EU-Kommissionens anbefaling.

Traktatudvidelser

EU familiefoto 2019.

En fast tradition, når EU's statsledere mødes, er det traditionelle familiefoto. Med 27 medlemslande er der i dag brug for både et stort lokale og en omhyggelig opbygning af podier, så der er god plads til alle på billederne, og så alle føler sig velrepræsenterede.

© Alexandros Michailidis/Shutterstock

Traktater og årstal for deres ikraftræden

 • 1952: Paristraktaten
 • 1958: Romtraktaten (EØF)
 • 1958: Euratomtraktaten
 • 1967: Fusionstraktaten
 • 1971: Luxembourgtraktaten
 • 1977: Bruxellestraktaten
 • 1987: Den europæiske fælles akt
 • 1993: Maastrichttraktaten
 • 1999: Amsterdamtraktaten
 • 2003: Nicetraktaten
 • 2009: Lissabontraktaten

30. januar 2012: Finanspagten

På baggrund af Finanskrisen og især Grækenlands økonomiske krise bliver 25 EU-lande enige om at skærpe kravene til medlemsstaternes budgetstyring. Målet er, at aftalen skal forhindre en lignende krise i fremtiden. Finanspagten træder i kraft i 2013.

1. juli 2013: Kroatien bliver medlem af EU

Kroatien bliver medlem af EU efter årelange forhandlinger.

Brexit: Briterne forlader EU

23. juni 2016: Brexit-afstemning

Brexit (British exit from Europe) er betegnelsen for den langstrakte proces og debat om Storbritanniens EU-medlemskab.

Brexit-demonstration i London i 2019.

Demonstranter, der ønsker at forlade EU, på gaden i London i 2019.

© Shutterstock

Den konservative premierminister David Cameron meddeler i den såkaldte Bloombergtale den 23. januar 2013, at han vil udskrive en folkeafstemning om Storbritanniens EU-medlemskab. Det sparker for alvor den politiske debat om briternes forhold og tilknytning til EU i gang.

Lidt over tre år senere er det endelig afgørelsens time: 51,89 pct. af den britiske befolkning stemmer “leave” ved folkeafstemningen i den 23. juni 2016. Processen afsluttes først, da Storbritannien officielt forlader EU den 31. januar 2020.

1. juni 2022: Det danske forsvarsforbehold afskaffes

Efter Ruslands invasion af Ukraine beslutter den socialdemokratiske regering i Danmark at udskrive en folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold. Et flertal af Folketingets partier opfordrer danskerne til at stemme ja til afskaffelsen, og forsvarsforbeholdet bliver afskaffet, idet 66,9 pct. stemmer ja til afskaffelsen af forbeholdet.